تغییر آدرس شرکت

منظور از آدرس شرکت ، همان نشانی قانونی و اصلی شرکت می باشد که در زمان ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت بیان می شود. آدرس شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد اما اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

شما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی می باشد.

اما شاید شما به هر دلیلی بعد از ثبت شرکت تصمیم به تغییر آدرس بگیرید و یا اینکه شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم بگیرند بنا به دلایلی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت بگیرد.

از آنجایی که تغییر آدرس شرکت ، تغییر در مواد اساسنامه شرکت را در پی دارد و تغییر در مواد اساسنامه نیز در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، بنابراین نتیجه می گیریم که تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت :


1-کلیه مدارک ثبتی شرکت

2- صورت جلسه ی تغییر آدرس تنطیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره رسیده باشد.

3- کلیه مدارک تغییرات شرکت

4- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا

5- کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت و ثبت تغییرات شرکت

6- اصل مجوز صادره از سوی مراجع مربوطه در صورتی که شرکت شما در حیطه موضوعات ثبتی باشد.

7- در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه)

8- اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت را انجام میدهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است