تغییر موضوع شرکت


تغییر موضوع شرکت به منزله تغییر زمینه فعالیت شرکت می باشد.موضوع فعالیت شرکت بیان گر هدف و نماینگر محدوده فعالیت شرکت است. تغییر موضوع شرکت ، منظور موضوع اصلی شرکت می باشد که هنگام ثبت شرکت در یکی از بندهای اساسنامه (اصولاً بند ۲ یا ۳ اساسنامه) شرکت ذکر شده است. به بیان صریح تر ، موضوع فعالیت شرکت مانع از صرف سرمایه های اضافی شرکت ، در زمینه­ هایی خارج از موضوع خود می­ باشد و به مدیران اجرایی اجازه نمی­دهد که خارج از چهارچوب موضوع فعالیت شرکت تکاپو داشته باشند. به هر حال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر موضوع شرکت گرفته شود.

راهنمای تغییر موضوع شرکت


جهت تغییر موضوع شرکت باید کلیه شرکاء یا سهامدران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. بدین صورت که شرکاء یا سهامدران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تغییر موضوع شرکت را بررسی و نسبت به تغییر موضوع شرکت اتخاذ تصمیم می نمایند و صورتجلسه تغییر موضوع شرکت را مکتوب نموده و کلیه شرکاء یا سهامدران و بازرسین و اعضاء هیات مدیره شرکت صورتجلسه را مهر و امضاء می نمایند. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

تغییرات الحاق به موضوع فعالیت شرکت


تمام شرکتها و موسسات بعد از ثبت شرکت می توانند موضوع فعالیت شرکت خود را تغییر یا اضافه نمایند طبق قانون تجارت برای ثبت تغییرات موضوع نیاز به تنظیم صورتجلسه می باشد در صورتی  که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ مجوز اقدام نمائید و همچنین می توانید صورتجلسه را به اداره تحویل و استعلام اداره ثبت را به مرجع ذیربط به همراه نسخه صورتجلسه ارائه نمایید.

مدارک مورد نیاز تغییر موضوع شرکت


مدارک مورد نیاز تغییر موضوع اساسنامه به شرح زیر می باشد:

  • مدارک هویتی مدیران و شرکاء یا سهامداران و بازرسین شرکت.
  • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده )
  • تعیین موضوع جدید برای انجام فعالیت شرکت
  • در صورت مجوزی بود موضوع اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح.
  • در صورتی که یکی از شرکاء یا سهامدارن حقوقی باشد نامه نمایندگی و معرفی شخص نماینده (تنظیم شده توسط موسسه )
  • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه )
  • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت را انجام میدهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است