جواز تاسیس

جواز تأسیس مجوزی است که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی ، اقتصادی اخذ می‌کنند. در حقیقت شرکت‌ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می‌توانند این جواز را دریافت کنند. به‌عبارت‌دیگر جواز تأسیس گواهی است که به دارنده‌ی آن اجازه می‌دهد، دریکی از شهرک‌های صنعتی، مناطق مجاز، ناحیه صنعتی یا منطقه صنعتی که در جواز تأسیس قید گردیده مشغول به تولید محصول شود. توجه کنید که دارنده مجوز تأسیس تنها در موضوعی که در جواز تأسیس ذکرشده است، می‌تواند به فعالیت بپردازد.

اخذ جواز تأسیس از تاریخ صدور به مدت یک سال اعتبار دارد . بعد از گذشت یک سال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید است. در صورت عدم تمدید از سوی متقاضی، جواز خودبه‌خود از اعتبار خارج گشته و باطل می‌شود. مجوز تأسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد؛ اما در بیشتر مواقع بهتر است از ابتدا اقدام به درخواست مجوز تأسیس نمود.

برای دریافت جواز باید مشخص کنید که اگر تولیدی، تحت شرکت خاصی است، جواز باید به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر شود. جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی ندارند، اما اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان اخذ شود، بهتر است که حقوقی باشد.