گواهی ارزش افزوده :

یکی از انواع مالیات های غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در تعریف مالیات بر ارزش افزوده می توان گفت که مالیاتی است که به ارزش افزوده کالاها و خدمات تعلق می گیرد. با این توضیح که، هنگامی که یک کالا یا خدمت تولید می شود در مراحل مختلف تولید، به تدریج بر ارزش آن افزوده می شود و مالیات این اضافه ارزش از خریداران هر مرحله اخذ می شود تا اینکه در آخرین مرحله، مصرف کننده نهایی مالیات متعلقه را به ارائه دهندگان کالاها و خدمات پرداخت نموده و ارائه دهندگان کالاها و خدمات نیز پس از کسر کردن مالیات ارزش افزوده پرداخت شده توسط خود وی، باقی مانده آن را به حساب دولت واریز می کنند .

مهم ترین تکلیفی که ارائه دهندگان کالاها و خدمات در رابطه با مالیات ارزش افزوده موظف به انجام آن می باشند، ثبت اظهارنامه مالیاتی خود در سامانه مالیات ارزش افزوده و پرداخت مالیات مربوط به هر فصل از سال تا مهلت 15 روز پس از پایان فصل می باشد ؛ با این وجود باید توجه کرد که ارائه دهندگان کالا و خدمات صرفا در صورتی می توانند اقدام به اخذ مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی نمایند که گواهی ارزش افزوده خود را اخذ نمایند .

در نتیجه در تعریف گواهی ارزش افزوده می توان گفت گواهی و مجوزی است که مشمولان قانون مالیات بر ارزش

افزوده برای اینکه بتوانند مالیات ارزش افزوده از مشتریان خود دریافت نمایند، باید قبال آن گواهی را دریافت کرده باشند. و اگر گواهی ارزش افزوده را دریافت کرده باشند، حق دریافت مالیات ارزش افزوده را ندارند و در صورت دریافت این مالیات، مرتکب تخلف شده اند .

نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که سامانه و سایت استعالم گواهی ارزش افزوده و همچنین سایت اعتبار گواهی ارزش افزوده ، همان سامانه ثبت نام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بوده که از طریق سایت سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده www.e-vat.ir در دسترس متقاضیان استعلام گواهی ارزش افزوده با شناسه ملی و کد اقتصادی می باشد .

تماس با کارشناس برای مشاوره

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده :


مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل، به مدت 15 روز از پایان آن فصل می باشد .این مهلت، برای ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، ممکن است ، به دلیل درخواست های مودیان و براساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تمدید گردد.

لازم است اظهارنامه ارزش افزوده در مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده www.e-vat.ir، که از زیر مجموعه های سایت سازمان امور مالیاتی کشور www.intamedia.ir بوده، ثبت و ارسال گردد؛ در غیر این صورت، 50 درصد مالیات متعلقه در آن فصل، باید به عنوان جریمه مالیاتی به اداره مالیات، پرداخت شود.

-مشمولین مالیات بر ارزش افزوده، باید عالوه بر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده، دفاتر و مدارک الزم را نیز برای بررسی، در اختیار اداره مالیات مربوطه، قرار دهند؛ عدم انجام این تکلیف قانونی، با جریمه مالیاتی معادل 25 درصد مالیات ارزش افزوده، مواجه خواهد شد.

-برگ مطالبه مالیات ارزش افزوده صادر شده توسط اداره مالیات، از سوی مودی مالیاتی، قابل اعتراض می باشد. با این توضیح که مهلت اعتراض به این برگه، 20 روز از تاریخ ابالغ آن بوده که در صورت عدم توافق میان مودی و

اداره مالیات مربوطه، این تصمیم، ظرف 20 روز، در هیات بدوی حل اختالف مالیاتی، قابل شکایت می باشد. رای این هیات نیز ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر بوده و در نهایت، رای این مرجع، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.