اساسنامه چیست و حاوی چه اطلاعاتی است ؟

اساسنامه در واقع سندی است که به شرکت اعتبار می بخشد و در آن مواردی همچون اهداف شرکت ، نحوه ی دستیابی به این اهداف ، خط مشی و سرمایه شرکت ، سهم شرکاء و وظایف آنان مشخص می گردد.
اساسنامه می بایست حاوی این اطلاعات باشد :

 • نام شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت
 •  مدت شرکت
 • مرکز اصلی شرکت
 • محل شعب آن
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدی و غیر نقدی آن ، تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد ، خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
 • نحوه انتقال سهام با نام
 •  طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
 •  در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آنها
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 • مواقع ترتیب دعوت مجامع
 •  مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور ، معزول و یا ممنوع می گردند .
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 •  تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازد
 • قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
 •  تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
 •  نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

تغییرات اساسنامه شرکت

گاهی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد باید چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود را در نظر گرفته تغییر دهد این امر با تغییر اساسنامه امکان پذیر است.

به موجب ماده 83 ل. ا. ق. ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد . به عنوان مثال مجمع فوق العاده نمی تواند مدت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد چون بر خلاف ماده 109 ل. ا. ق. ت می باشد. یا اینکه مجمع نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و همین طور بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود.
همین طور مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در حقوق دارنده نوع مخصوصی از سهام تغییراتی به وجود بیاورد مگر بعد از تصویب آن ها .
به موجب ماده ی 200 قانون تجارت ثبت تغییرات اساسنامه شرکت الزامی است. برای این منظور، ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.

مدارک مورد نیاز تصویب اساسنامه جدید

 •  ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده
 •  ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران
 • ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
 •  ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران (در صورت تعداد زیاد سهامداران، ارائه اساسنامه با امضاء هیئت رئیسه کفایت می نماید.)
 • در صورتیکه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت (ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت) الزامی می باشد.
 • درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.
 •  کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
 • شماره همراه به نام اعضا
 • ثبت نام در سامانه ثنا