ثبت شرکت مختلط سهامی

تعریف شرکت مختلط سهامی


طبق مادۀ  ۱۶۲ قانون تجارت ایران، «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت نامی مخصوص بین عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایۀ آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده است و مسئولیت آنها به میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن نیز کسی است که سرمایۀ او به صورت سهام درنیامده است و مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پدید آید. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.» در واقع ثبت شرکت مختلط سهامی به معنی استفاده از امتیازهای دو نوع شرکت سهامی و تضامنی است.

تماس با کارشناس برای مشاوره

قوانین شرکت مختلط سهامی


شرکتهای مختلط سهامی دارای مجمع عمومی هستند، اما این مجامع حق انتخاب مدیران شرکت را ندارند. طبق مقررات، مدیریت شرکت مختلط سهامی مختص شریک یا شرکای ضامن است. در واقع از آنجایی که مسئولیت تعهدات اضافه بر سرمایه بر عهدۀ شرکای ضامن است، عملکرد شرکت نیز به دست آنها خواهد بود. شرکتهای مختلط سهامی معمولا زمانی تأسیس میشوند که فردی برای تجارت به سرمایه ای اولیه احتیاج دارد. سپس او سهامی منتشر میکند که دارندۀ آن سهام در واقع در تمام منافع آن تجارت شریک است و مسئولیتی را نیز در این زمینه تعهد میکند.

از طرف دیگر، مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی از تمامی سهامداران تشکیل میشود و قوانین مجمع عمومی شرکت های سهامی بر آن حکم فرما است. در نتیجه مطابق با ماده ۴۱ قانون، صحبتها در مورد فروش سهام و فراهم کردن تعهدات مالی نقدی و غیر نقدی باید در بدو تأسیس شرکت انجام بگیرد و اساسنامه شرکت مختلط سهامی نیز باید تدوین و تصویب شود. بازرسان یا هیئت ناظر نیز در همین جلسه مشخص میشوند. این جلسه دست کم باید یک بار در سال تشکیل شود و گزارش سالیانۀ خود را تنظیم کند. رسیدگی به امور حسابداری و تصمیم گیریهای اساسی در این مجامع صورت میگیرد.

انواع شرکا در شرکتهای مختلط سهامی:


در شرکتهای مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد :شرکای سهامی و شرکای ضامن .شرکای سهامی اشخاصی هستند که سرمایۀ آنها به طور مساوی تقسیم شده است و مسئولیت آنها نیز به اندازۀ همان سرمایهای است که دارند. شرکای ضامن کسانی هستند که سرمایۀ آنها به شکل سهام درنیامده است و مسئول همۀ قرضهایی هستند که ممکن است به وجود بیاید. قوانین حاکم بر شرکای ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و قوانین حاکم بر شرکای سهامی تابع مقررات شرکت سهامی است. در مواردی که بین این شرکا اختلافی به وجود بیاید، باید به قوانین شرکتهای مختلط سهامی رجوع کرد که مختص آنها وضع شده است.

بازرسان شرکتهای مختلط سهامی:


در شرکتهای مختلط سهامی از آنجایی که اختیار انتخاب مدیران در دست شرکای ضامن است، حق انتخاب بازرسان به شرکای سهامی داده شده است. هیئت نظارت شرکت مختلط سهامی طبق قانون باید حداقل سه نفر عضو داشته باشد. این اعضا باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت و پیش از هر گونه فعالیتی مشخص شوند. این افراد برای یک سال عهده دار این مسئولیت هستند. بازرسین از بدو تأسیس شرکت که وظیفۀ رسیدگی به صدور سهام ها را دارند تا زمان انحلال شرکت که باید دلایل آن را به مجمع عمومی اظهار نمایند نقشی بسیار مهم در امور شرکت های مختلط سهامی بازی میکنند. همچنین اگر آنها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، عهده دار جبران خسارت ها هستند و اگر ثابت شود که این قصور به صورت عمدی انجام گرفته، مسئولیت کیفری آن نیز بر عهده آنها خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی


کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا

شماره همراه به نام تمامی شرکا

ثبت نام تمامی شرکا در سامانه ثنا

انتخاب نوع فعالیت و نام شرکت

آدرس و کد پستی شرکت

آدرس و کدپستی منزل

میزان سرمایه و سهم الشرکه شرکا

تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا

شرکتنامه (دو نسخه)

اساسنامه شرکت مختلط سهامی (دو نسخه)

صورتجلسۀ  تکمیل شدۀ مجمع عمومی موسسان (دو نسخه)

صورت جلسۀ تکمیل شدۀ هیئت مدیره به منظور تعیین نمودن دارندگان حق امضا (دو نسخه)

نام و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت

گواهی بانکی تأمین حداقل %۳۵ سرمایه شرکت مختلط سهامی

گواهی و امضای مدیر شرکت مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت کردن واقعی دستکم یکسوم از آن

نامۀ نمایندگی برای اشخاص حقوقی (در صورت وجود)

مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)

اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی)

اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی

کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره )

نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره)

کپی برابر اصل پاسپورت برای اشخاص حقیقی و گواهی ثبت آخرین وضعیت شرکت برای اشخاص حقوقی (در صورت خارجی بودن شرکا)