سرمایه تعهدی


در شرکت های سهامی می بایست شخصیت حقوقی سهامی کل سرمایه را تعهد نماید و ۳۵ درصد سرمایه حداقل پرداخت شود و باقی مبلغ در تعهد سهامداران باقی می ماند.

لزوم پرداخت سرمایه تعهدی


باید توجه داشت که تا زمانی که سرمایه شرکت سهامی صد در صد پرداخت نشده باشد نمی توانند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرد در نتیجه در این راستا شرکتها می بایست الباقی سرمایه تعهدی خود را در بانک پرداخت نموده و فیش واریزی آن را به انضمام صورت جلسه پرداخت سرمایه تعهدی به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی


مدارک زیر جهت پرداخت سرمایه تعهدی الزامی می باشد:

  • مدارک هویتی شرکت (اساسنامه – اظهارنامه – شرکتنامه – آخرین تعیین سمت انجام شده).
  • مدارک هویتی کلیه سهامداران شرکت
  • مدارک هویتی کلیه اعضاء هیات مدیره
  • فیش واریزی مبلغ باقی مانده از سرمایه تعهدی پرداخت نشده
  • در صورتی که جلسه با حضور اکثریت برگزار شود آگهی دعوت روزنامه کثیر الانتشار که به چاپ رسیده (تنظیم شده توسط موسسه).
  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
  •  شماره همراه به نام اعضا
  •  ثبت نام در سامانه ثنا