شرکت مختلط غیر سهامی

اعضای شرکت

برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی حضور حداقل ۲ نفر الزامی ست. شرکت مختلط غیر سهامی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و بدون انتشار سهام تشکیل میگردد.
مسئولیت اعضاء

در شرکت مختلط غیر سهامی مسئولیت کلیه قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت برای شرکت حاصل گردد با شریک یا شرکاء ضامن می باشد ولی مسئولیت شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی فقط تا میزان سرمایه ای است که آنها به شرکت آورده اند یا خواهند آورد. روابط بین شرکاء درشرکت مختلط غیر سهامی تابع شرکت نامه این شرکت می باشد. اگر در اسم شرکت مختلط غیر سهامی اسمی از شریک یا شرکای با مسئولیت محدود برده شود این فرد نامبرده در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب می شود و شامل همان مسئولیتهای شریک ضامن می گردد. زمانیکه که شرکت مختلط غیر سهامی تشکیل شده باشد و پس از آن شریک یا شرکای با مسئولیت محدود به آن داخل گردند، تا میزان سهم الشرکه خود مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود آنها داشته است. چه در اسم شرکت تغییراتی داده شود چه تغییراتی داده نشود.

تماس با کارشناس برای مشاوره

قوانین شرکت مختلط غیر سهامی


قوانین شرکت مختلط غیر سهامی با تنظیم شرکتنامه و اساسنامه روشن میشود. با وجود این، مطابق با ماده ۱۴۸ هیچ یک از شرکای با مسئولیت محدود نمیتوانند بدون رضایت سایر شرکا سهم الشرکه خود را به غیر منتقل کنند. همچنین در صورت انتقال با رضایت، شریک جدید مسئول قرض های قبلی هم خواهد بود. گفتنی است که شرط تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی تأدیۀۀ تمام سرمایه نیست، بلکه طبق مقررات شرکای با مسئولیت محدود ممکن است بخشی از سرمایه را نقدی و باقی را صرفا تعهد نمایند. البته شرکای ضامن باید تمام سرمایۀ معهود خود را نقدا پرداخت کنند. به این نکته نیز باید اشاره کرد که اگر شرکت در شرایطی منحل شود که سهم تعهد شدۀ غیرنقدی آن پرداخت نشده باشد، طلبکاران میتوانند مستقیما از این شرکا شکایت کنند.

تفاوت شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی


شرکتهای مختلط بر دو نوع هستند: سهامی و غیرسهامی. در قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران مقررات جداگانهای برای هر یک از آنها تنظیم شده است. شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل میشود و یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود دارد و سهامی نیز منتشر نمیکند. شرکت مختلط سهامی با همان اعضا و با همان اهداف تشکیل میشود اما سرمایۀ شرکای آن در قالب سهام در می آید. همچنین شرکای سهامی در شرکتهای مختلط سهامی به میزان سهام خود دارای مسئولیت نیز هستند. نباید از خاطر دور داشت که گرچه حداقل تعداد شرکا برای تاسیس شرکت مختلط غیر سهامی دو نفر است، این تعداد برای شرکتهای سهامی عام پنج نفر و برای شرکتهای سهامی خاص سه نفر است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی


 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
 • شماره همراه به نام تمامی شرکا
 • ثبت نام تمامی شرکا در سامانه ثنا
 • انتخاب نوع فعالیت و نام شرکت
 • آدرس و کد پستی شرکت
 • آدرس و کدپستی منزل
 • میزان سرمایه و سهم الشرکه شرکا
 • تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و حق امضا
 • شرکتنامه با امضای همۀ اعضا (دو نسخه)
 • اظهارنامه با امضای تمام شرکا (دو نسخه)
 • صورتجلسه با امضای کلیه شرکا (دو نسخه)
 • گواهی مدیر شرکت مبنی بر تأدیه تمام سرمایۀ شرکای ضامن و تعهد دیگر شرکا برای تأمین سرمایۀ مقرر
 • اساسنامه (دو نسخه، در صورت لزوم)
 • نامە نمایندگی برای اشخاص حقوقی (در صورت وجود)
 • مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)
 • اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی)
 • اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی
 • کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره)
 • نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن شرکا یا اعضای هیئت مدیره)
 • کپی برابر اصل پاسپورت برای اشخاص حقیقی و گواهی ثبت آخرین وضعیت شرکت برای اشخاص حقوقی (در صورت خارجی بودن شرکا)