شرکت نسبی

تعریف شرکت نسبی :

طبق ماده ۱۸۳ قانون تجارت ایران، شرکت نسبی شرکتی است که تحت نامی مخصوص بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شود. مسئولیت هر یک از این شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. همچنین مطابق با ماده ۱۸۴، در نام شرکت باید عبارت شرکت نسبی و دست کم اسم یکی از شرکا قید شود. در شرایطی که اسم شرکت دربردارندۀ نام تمام شرکا نباشد ذکر عبارتهایی مثل «و شرکا» یا «و برادران» در ادامه نام این شخص ضروری است. همچنین در بند ۱۸۵ به مقرراتی اشاره شده است که مربوط به شرکت های تضامنی است اما در مورد شرکت های نسبی نیز باید رعایت شود. در واقع، ثبت شرکت نسبی به معنی استفاده از امتیازهای دو نوع شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که دلیل اصلی انتخاب شرکت نسبی در ایران جلب اعتماد مشتریان است. در واقع، مسئولیت شرکا در قبال پرداخت بدهی ها موجب اطمینان افراد میشود.

تماس با کارشناس برای مشاوره

ویژگی های شرکتهای نسبی


مهمترین ویژگی شرکت نسبی این است که امنیت خاطر بیشتری را برای مشتریان فراهم میکند. اگر کسی طلبی از این شرکتها داشته باشد، در صورتی که سرمایه جاری شرکت برای تأمین آن کافی نباشد، میتواند به سراغ شرکا برود. هر شریک به میزان سرمایۀ آوردۀ خود به شرکت در این شرایط مسئول است. از طرف دیگر، سادگی ایجاد شرکت های نسبی باعث شده است تاجران ایرانی برای تجارت هایی با سرمایه اندک و تعداد شرکای معدود به این قالب عالقه مند شوند. البته توجه به این نکته بسیار ضروری است که در برخی کشورهای خارجی این شرکتها یا تعریف نشده اند و یا قوانین دیگری دارند. بنابراین برای همکاری های بین المللی باید قدری بیشتر در مورد طرفهای تجاری خود تحقیق کنید.

قوانین شرکت نسبی


طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت ایران، شرکت نسبی زمانی تشکیل میشود که تمام سرمایۀ نقدی آن تأدیه شود و سهم الشرکە غیرنقدی آن نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شود. حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت نسبی طبق قانون محدودیتی ندارد. با وجود این، عرفا کمترین میزان سرمایه برای این کار یک میلیون ریال است. همچنین طبق ماده ۱۲۳، در شرکت های نسبی هیچ یک از شرکا نمیتوانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند مگر با رضایت تمامی شرکا. گفتنی است که طبق ماده ۱۱۹، سود و منافع شرکت نسبی نیز به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم میشود مگر اینکه ترتیب دیگری در شرکت نامه مقرر شده باشد. همچنین مطابق با ماده ۱۸۶، اگر دارایی های شرکت نسبی برای پرداخت تمام قرضهای شرکت کافی نباشند، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته اند مسئول پرداخت این بدهی ها هستند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی:


  • شرکتنامه با امضای همۀ اعضا (دو نسخه)
  • تقاضانامه با امضای تمام شرکا (دو نسخه)
  • صورتجلسه با امضای کلیه شرکا (دو نسخه)
  • کارت ملی و شناسنامه تمامی شرکا (همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای آقایان)
  • نام و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت (از میان شرکا یا خارج از این مجموعه)
  • گواهی مدیر شرکت مبنی بر تأدیۀ تمام سرمایه شرکت
  • اساسنامه (دو نسخه، در صورت لزوم )
  • مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط (در صورتی که فعالیت مورد نظر به مجوز قانونی نیاز دارد)