کارت بازرگانی چیست؟

مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی میتواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کاال کند و در ایران تنها بازرگانانی میتوانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای این کارت باشند.

این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر میشود. مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر است.

نکته 1 : بنا بر قوانین جدید اتاق بازرگانی ، جهت اخذ کارت بازرگانی می بایست ابتدا کارت عضویت 2 ساله در اتاق بازرگانی دریافت کرده و بعد اقدام به اخذ کارت بازرگانی نمود .

نکته 2 : .با توجه به بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران ، درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir آغاز می گردد و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند ادامه می یابد .

این کارت، توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر میشود و صدور آن مشروط به این است که بازرگان، موسسه و یا شرکت، نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد.

بازرگانی که تقاضای صدور این کارت را دارد باید طبق فرمهای چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهد و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شود.

صدور این کارت برای بازرگانان و شرکتهای خارجی منوط به معامله متقابل است، یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی اعطاء میشود که متقابلا کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد. شما می توانید با ثبت پرسان به ثبت شرکت و ثبت برند خود نیز بپردازید.

تماس با کارشناس برای مشاوره

کارت بازرگانی

انواع کارت :


1- تجاری: مجوزی است که شخص میتواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند، این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را شامل میشود.

2-خدماتی: برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه گذاری با زمینه خدماتی دارند صادر میشود. دارندگان این کارت تنها در زمینه فعالیت خود میتوانند کالا وارد نمایند.

3-موردی: این کارت تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالاهای خود هستند، صادر میشود.

4-تولیدی یا صنعتی: این کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند صادر میشود و دارندگان این کارت میتوانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.

مزایای اخذ کارت :


 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • واردات و صادرات از منطقه آزاد تجاری
 • مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری
 • ثبت سفارشات و ترخیص کاال
 • مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 • ثبت نام تجاری ) برند ( التین
 • شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی داخلی و خارجی
 • ارتباط با تجار خارجی-صدور ویزای تجاری
 • صدور گواهی مبدا
 • مبادله اطالعات تجاری در سطح جهان
 • ثبت نام تجاری در خدمات صادرات
 • شناخته شدن به عنوان بازرگان برای اشخاص حقیقی

نکات گرفتن کارت عضویت برای بازرگانان


هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی میتواند یک کارت اخذ کند.

جهت اخذ کارت بازرگانی با توجه به آدرس ملک از اتاق بازرگانی آن استان باید اقدام کرد.

پرداخت هزینه حق عضویت به صورت سالانه است.

برای اشخاص متقاضی واردات مواد اولیه ارائه پروانه بهره برداری و مجوز تولید الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت برای اشخاص حقوقی :


1- فرم دال، تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی درصورت تغییر مدیرعامل، این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد

2- ارائه اصل کارت بازرگانی برای کارت هایی که اعتبار دارد

3- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه

4- مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر استعلام این مدرک به صورت برخط با سازمان تامین اجتماعی انجام می گردد و نیازی به مدرک فیزیکی نمی باشد

5- اسکن و بارگذاری عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید

6-روزنامه رسمی تغییرات

تذکر1 : در شرکت سهامی عام یا خاص چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست .

تذکر2 :درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت

صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست .

7-در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک شرکت

الف- کارت ملی جدید مدیرعامل .

ب- گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد .

تبصره 1 : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند

تبصره 2 : حضور مدیرعامل جدید و  جهت برابر با اصل نمودن مدارک الزامی است .

د- مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم

تبصره 3 : افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

تبصره 4: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

ه – داشتن حداقل سن 23 سال تمام

8- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی عالوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8 ملزم به ارائه تائید صالحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و اسکن پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند

.9-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد .

د- اصل کارت ملی جدید مدیرعامل و تغییرات

و- مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم

ز- اصل گواهی بانک فرم الف مبنی بر تایید حساب جاری به نام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک .

تذکر1 :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند

ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل :

الف: اصل سند مالکیت به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی .

ج: اصل اجاره نامه بنگاه امالک دارای کد رهگیری به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی .

تبصره : در صورت نداشتن مدارک مالکیت فوق، ارائه سند مالکیت به همراه اجاره نامه عادی دستی قابل قبول می باشد .

تذکر1 : مدارک مالکیت باید به همراه فرم تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس میباشد، اسکن گردد. درصورتی که از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد .

د- اصل کارت ملی جدید مدیرعامل و تغییرات

و- مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم

ز- اصل گواهی بانک فرم الف مبنی بر تایید حساب جاری به نام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک .

تذکر1 :کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند

 مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت برای اشخاص حقیقی :


1- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد

2- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

3- فرم دال ، تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی

4- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه

5- اصل کارت ملی در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد

6- اسکن و بارگذاری عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید

7- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد.

8- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

9- اصل گواهی بانک فرم الف مبنی بر تایید حساب جاری به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی به همراه اصل دسته چک .

10- در صورت تولیدی بودن مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

11- ارائه کد اقتصادی و یا تاییدیه پیش ثبت نام ثبت شرکت در سایت ir.gov.Tax

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی :


1- اسکن فرم دال تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی

2- اسکن کارت ملی جدید در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است

3- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید

4- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلا مانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی

5- در صورت تغییر آدرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید الزامی است

6- اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند

توضیحات تبصره 2: کسانی که مدرک تحصیلی ندارند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارا می‌ باشند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تذکر 1 :کارمندان تمام وقت دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر 2 :کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد برای کارتهای دو سال گذشته

7 -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.