هیئت مدیره

هیئت مدیره پایه اجرایی و اصلی یک شرکت می باشد که از کنار هم قرار گرفتن دو تا پنج نفر از سهامداران شرکت انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند تصمیماتی را اتخاذ کند و به باقی بخش ها برای به انجام رساندن ابلاغ کند. کلیه تصمیمات این بخش قانونی و رسمی است.

تماس با کارشناس برای مشاوره

تمدید هیئت مدیره شرکت شرکتها


اعضای هیئت مدیره قابل تمدید و یا تعویض هستند و الزاماً نباید از زمان انتخاب تا همیشه این اعضا ثابت باشند. در شرکت های سهامی هیئت مدیره به مدت دو سال  انتخاب می شود. در تمامی شرکت ها این اعضا قابل تمدید و تغییر هستند که شرکت های سهامی نیز از این قانون پیروی می کنند؛ در نتیجه اعضا پس از دو سال تمدید یا تعویض می شوند.

شرکت های سهامی و مسئولیت محدود مطابق قانون باید هیئت مدیره انتخاب و معرفی کنند. مطابق بند 107 باید این اعضا از بین سهام داران شرکت باشند. در شرکت های سهامی عام هیئت مدیره باید در کمترین حالت شامل 5 عضو، شرکت های سهامی خاص در کمترین حالت شامل سه عضو و شرکت هایی با مسئولیت محدود در کمترین حالت شامل 2 عضو باشد.

کلیه افراد حقوقی می توانند مدیریت شرکت را در دست بگیرند و در نتیجه قابلیت انتخاب شدن برای اعضای هیئت مدیره را نیز خواهند داشت. تنها تفاوت افراد حقیقی و حقوقی در این است که فرد حقوقی موظف است یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف به هیئت مدیره معرفی کند.

هیئت مدیره


هیئت مدیره پایه اجرایی و اصلی یک شرکت می باشد که از کنار هم قرار گرفتن دو تا پنج نفر از سهامداران شرکت انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند تصمیماتی را اتخاذ کند و به باقی بخش ها برای به انجام رساندن ابلاغ کند. کلیه تصمیمات این بخش قانونی و رسمی است.